Search In

Search For

Additional Options

Колко часа има в две денонощия? От полученият отговор извадете числото "пи" (с точност до вторият знак след десетичната запетая) (Моля, попълнете отговора с цифри като при изписване на резултата за десетична запетая ползвайте точка "."!)