Ето малко информация синтезирана от други автофоруми:

LPG и неговите характеристики.
Какво е пропан-бутан? Пропан-бутанът, известен също като LPG /съкращение от първите букви на английските думи втечнен петролен газ/ представлява смес от леки въглеводороди – пропан (C3H и бутан (C4H10), които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане.
Получаване:
Извлича се от находища на петрол и природен газ, приблизително 60% от световния добив, а също така около 40% се добива при преработката на нефт в рафинерии.
Употреба:
Отличава се с изключително разнообразен набор от приложения: милиони домове, офиси и ферми разчитат него за покриване на голяма част от енергийните си нужди. Непрекъснато се увеличава значението му и като алтернативно транспортно гориво – 5.5 млн. превозни средства по цял свят се захранват с пропан-бутан. В този случай потребителите са привлечени от по-дългия живот на двигателя на автомобила, който осигурява употребата на пропан-бутан, както и от по-ниските експлоатационни разходи. Индустриалният сектор не прави изключение: сред промишлените потребители на пропан-бутан са предприятия от металургичната, керамичната, стъкларската, текстилната, хартиената и много други индустрии, при които е от особено значение точния контрол на температурата, лесното съхранение на енергоносителя и чистото изгаряне. Както и останалите нефтопродукти, пропан-бутанът също намира приложение като суровина в химическата промишленост.
Предимства:
Прост химичен строеж на LPG, като основните му съставки пропан (С3Н и бутан (С4Н10) имат различни температури на кипене: 45оC за пропана и 0оC за бутана.
При малко увеличение на налягането или намаление на температурата, пропан-бутанът се втечнява, което позволява лесно съхранение и транспортиране.
Пропан-бутанът се пренася в течно състояние, а се използва под формата на газ. Това позволява в малък обем да се събере голямо количество енергия – около 12 000 килокалории в един килограм.
Отсъствието на сяра и ниските емисии на азотни окиси, токсини и фини частици, които се отделят при горене на традиционните горива, превръщат пропан-бутана в един от най-екологично чистите източници на енергия в съвременния свят.
Основни предимства на използването на L.P.G. като автомобилно гориво:
• Горивото L.P.G. постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава експлоатационния ресурс на двигателя.
• L.P.G. лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, поради което двигателят работи устойчиво и тихо. Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Срокът за смяна на свещите се увеличава значително.
• Високото октаново число на L.P.G. (103 - 105) практически изключва появата на изключително вредните за двигателя детонации.
• Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда. L.P.G. не съдържа олово и сяра, които повреждат катализатора на автомобила и ламбда сондата.
• L.P.G. изгаря малко по-бавно в сравнение с бензина, поради което се намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, но се намаляват (2 - 5%) и динамичните свойства на двигателя. Препоръчва се предварението на момента на запалване да се увеличи с 3 - 5° , с което частично се компенсира намалената динамика на автомобила.
• Цената на L.P.G. е значително по-ниска от тази на бензина и могат да се реализират икономии.
Недостатъци:
Монтирането на допълнителен резервоар за гориво намалява обема на багажника и увеличава масата на автомобила.
• Намалява се мощността на двигателя с 5 - 7 % и динамичните качества на автомобила.
• Зареждането с гориво отнема повече време.

Основни компоненти на А.Г.У.
L.P.G. редуктор-изпарител
За нормалната работа на двигателя втечненият в резервоара автогаз е необходимо предварително да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване и след това налягането му да се редуцира до стойности близки до атмосферното налягане. Тези функции се изпълняват от редуктор-изпарителя, в който се съчетават един топлообменник и един най-често двустепенен мембранен редуктор на налягане.
Електромагнитен вентил за газ
Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип. Монтира се на тръбопровода подаващ газово гориво към редуктора. Обикновенно е снабден и с филтър за газовото гориво.
Електромагнитен вентил за бензин
Нормално затворен спирателен вентил, работещ на електромагнитен принцип, монтиран на бензинопровода към карбуратора.
Превключвател газ / бензин
Електрически превключвател управляващ електромагнитните вентили. Монтира се на арматурното табло и позволява на водача да избира режима на работа - на газ или на бензин.
Смесител
Служи за смесване на газовото гориво с въздух за образуване на горивовъздушната смес. Може да се монтира над карбуратора (във въздушния филтър) или в средната част на карборатора.
Резервоар
Съд за съхранение на газовото гориво, разчетен на работно налягане 1,6МРа (изпитвателно налягане 2,4МРа). Като съд под налягане подлежи на надзор. Основно правило за безопасност е изискването резервоарът да се запълва не повече от 80% от обема му. За осигуряване на това изискване към резервоара се монтира специално устройство (мултиклапан). Освен устройството за ограничаване на запълването мултиклапана е снабден с два спирателни вентила, нивомер и сонда.
Екологична ламбда система
Микропроцесорна система за управление на състава на горивовъздушната смес, с цел намаляване на вредните емисии на изгорелите газове. Може да се използва в автомобилите, снабдени с катализиращи устройства и Ламбда сонда.
Схеми на А.Г.У.
АГУ първо поколение
Това са класическите автомобилни газови уредби, състоящи се от резервоар за гориво (втечнен газ LPG), електромагнитни вентили за газ и за бензин, превключвател газ/бензин, редуктор-изпарител и смесител.
АГУ второ поколение
Този вид автомобилни газови освен компонентите на класическите АГУ от I поколение съдържат още електронен блок за управление (най-често микропроцесорен), който в зависимост от температурата, от честотата на въртене на коляновия вал и от състава на изгорелите газове управлява чрез малък стъпков двигател състава на гориво-въздушната смес, постъпваща в цилиндрите на двигателя. В резултат от оптимизирането на съотношението гориво / въздух се подобрява изгарянето и значително се намаляват вредните емисии в изгорелите газове.
АГУ трето поколение
При автомобилните газови уредби от III поколение се осъществява директно впръскване на газовото гориво (газов инжекцион). Освен резервоар за гориво, електромагнитни вентили и превключвател газ/бензин, съдържат още редуктор, горивен дистрибутор (газов разпределител), газови инжектори и електронен блок (микропроцесорна управляваща система).
Важно условие за нормалната работа на АГУ е при неработещ двигател от LPG редуктора да не изтича гориво към двигателя. В зависимост от начина по който се осъществява това, LPG редукторите биват вакуумни и електронни. При вакуумните редуктори прекъсването на горивото се осъществява от мембранен елемент с пружина, управляван от разреждането в смукателния колектор на двигателя. От редуктора към двигателя може да се подава гориво само при наличие на вакуум в смукателния колектор, т.е. само при работещ двигател. При отсъствие на вакуум изходният клапан на редуктора остава затворен. Вакуумните редуктори са подходящи за привеждане на работа с газово гориво на карбураторни двигатели.
При електронните редуктори прекъсването на горивото се осъществява от електромагнитен вентил, монтиран на редуктора, който се управлява от електронен блок. Електронните редуктори са подходящи за привеждана на работа с газово гориво както на карбураторни така и на инжекционни двигатели. Те се използват и при двигателите, снабдени с катализиращи устройства.

Ето и със схеми:

АГУ първо поколение


Това са класическите автомобилни газови уредби, състоящи се от резервоар за гориво (втечнен газ LPG), електромагнитни вентили за газ и за бензин, превключвател газ/бензин, редуктор-изпарител и смесител.АГУ второ поколение


Този вид автомобилни газови освен компонентите на класическите АГУ от I поколение съдържат още електронен блок за управление (най-често микропроцесорен), който в зависимост от температурата, от честотата на въртене на коляновия вал и от състава на изгорелите газове управлява чрез малък стъпков двигател състава на гориво-въздушната смес, постъпваща в цилиндрите на двигателя. В резултат от оптимизирането на съотношението гориво / въздух се подобрява изгарянето и значително се намаляват вредните емисии в изгорелите газове.АГУ трето поколение


При автомобилните газови уредби от III поколение се осъществява директно впръскване на газовото гориво (газов инжекцион).

Освен резервоар за гориво, електромагнитни вентили и превключвател газ/бензин, съдържат още редуктор, горивен дистрибутор (газов разпределител), газови инжектори и електронен блок (микропроцесорна управляваща система).

Газов инжекцион за течна фаза:
През последните няколко години нормативните разпоредби по отношение на емисиите в отработените газове и консумацията на гориво стават все по-строги. В резултат на това автомобилните технологии достигнаха много високо равнище на развитие. Смукателните системи с променлива геометрия, турбо-компресорите с ниско налягане, запалителните системи без разпределител-запалители и многоклапановите технологии са само няколко примера за технологичното развитие на тази индустрия.

В продължение на много години втечненото под налягане газово гориво (смес от пропан и бутан), известно в автомобилната индустрия под името LPG, се считаше за алтернативно гориво, предоставящо възможности за значителни икономии в разходите за гориво. С цел да гарантира безпроблемна екплоатация с това гориво, LPG-системата, която Вие избирате, трябва да отговаря на съвършенството в технологията на Вашия автомобил.

По този начин Вие ще спестите пари, без да жертвате експлоатационните характеристики, за които вече сте платили много.


LPI /Liquid Propane Injection/ е система, която може да бъде приложена във всички модерни инжекционни двигатели и е единствената система по рода си, която може да се използва при атмосферни и турбо двигатели, без да бъдат повлияни първоначалните характеристики на двигателя по какъвто и да е било начин.

В световен автомобилен план системата е позната като ”Bi Fuel” или двойно горивна, като двата вида гориво са напълно независими едно от друго.

Посредством тази нова технология втечненото газово гориво вече не се изпарява чрез изпарител, а се инжектира върху смукателните клапани на двигателя още в течната си фаза. Eфектa на изпаряващото се втечнено газово гориво в самия цилиндър резултира в по-добра степен на пълнене, по- висок КПД и в краен резултат повишена мощност на двигателя при запазен разход на гориво. Получава се ефект еквивалентен с ефекта на пълнене при турбо компресор тъй, като течната фаза на газта е с около 265 пъти по малък обем от газовата фаза. Заводските тестове показват, че при двигател 1600 см3, с мощност 100 к.с. увеличението на мощността с вградена LPI е от порядъка на 5 к.с. или с 5%.
Тъй като LPI-системата ползва управлението на оригиналната инжекционна система на двигателя, контролирана от компютъра ECU /Engine Control Unit/ на автомобила, всички първоначални характеристики на двигателя се запазват, а автомобилът освен това е вече безвреден за околната среда.

Докато управлявате Вашия автомобил с LPI, ще Ви направи впечатление, че за разлика от конвенционалните газови системи, работещи с газообразна /изпарена/ газ:

няма забележима разлика между работата и управлението в режим бензин и тези - на газ, в каквото и да е отношение
няма загуби в мощността на двигателя, въртящият момент не се повлиява неблагоприятно, като напротив, има известно подобрение и в двете насоки
ускорението е същото, както в режим на бензиново захранване или по-добро
не е необходима допълнителна поддръжка или настройка; сервизирането се осъществява през традиционните инспекционни интервали за самия автомобил, като всички зададени харектеристики се изпълняват автоматично от компютъра, по време на работа на двигателя, “oxigen” сензора следи за всички характеристики и изпраща информация на ECU /Engine Control Unit/ около 200 пъти в секунда
не съществува риск от възпламеняване, докато при изпарителните LPG-системи /работещи с газообразна фаза/ той никога не може да бъде елиминиран напълно
няма наличие на каквато и да е миризма в и около автомобила на пропан бутан
системата не се влияе от такива фактори на околната среда като горещина, студ, сухост, влажност или голяма надморска височина
Съществуват различни възможности за разположение на газовия резервоар, които можете да изберете:


ОПИСАНИЕ НА LPI СИСТЕМАТА

Действието на LPI-системата може да се сравни с това на бензиновата инжекционна система: втечненото гориво циркулира и се изпраща към инжекторите. Системата включва горивен резервоар (1) с вградена потопяема помпа. Помпата подържа налягането в горивната система от 5 бара и изпомпва втечненото газово гориво към регулатора на налягането. Регулаторът на налягането (2) следи налягането в системата. Той е оборудван с изключващ клапан, който се отваря, когато се превключва от режим бензин на режим газ. Горивото се движи към инжекторите (3), които са монтирани към смукателния колектор. Излишното количество втечнен газ изтича обратно към резервоара през възвратния провод и през регулатора на налягането. Инжекторите за втечненото газово гориво се командват от управляващия компютър за втечнения газ LPE посредством сигнали, които се получават от бензиновия компютър ECU /engine control unit/. Тези сигнали се трансформират от LPE в сигнали за инжекторите за втечненото газово гориво. Системата е напълно автоматизирана и не са необходими каквито и и да е допълнителни действия от страна на водача.

Абсолютно всички първоначални функции по управлението и диагностиката на двигателя се запазват непроменени. Това, което се променя драстично е средствата давани за гориво и те са вече значително намалени.


Следва...

_________________